De echte Halfzware uit Friesland!
Weerstation

Arduino Projecten

Arduino is een opensource-computerplatform dat is opgebouwd rond de ATmega168-microcontroller van Atmel en het softwareontwikkelplatform Processing. Dit platform is bedoeld voor hobbyisten, artiesten, kunstenaars en iedereen die geïnteresseerd is in het maken en ontwerpen van slimme en creatieve objecten die kunnen reageren op hun omgeving.

Prototype Arduino Weerstation

Proto

Prototype op een breadboard

Als geheugensteuntje voor me zelf…

De uiteindelijke uitvoering zoals het moet worden…

Wat hebben we nodig voor deze klus:

1 X Arduino Uno
1 X ESP8266 Wifi-module
1 X DHT22 temperatuur en luchtvochtigheidssensor
1 X Barometer-sensor
2 x LED Display – 7-segment module
2 X Blauwe LED
2 X Weerstand 100 Ω
1 X 3,3 volt spanningsregelaar (voor de ESP8266)


Het arduino weerstation is online…

Hier de tijdelijke code voor de Arduino:

#include<stdlib.h>         //voor strings
#include <Arduino.h>
#include <DHT.h>
#include <Adafruit_BMP085.h>
#include <SoftwareSerial.h>

#include "SevenSegmentTM1637.h"
#define DEBUG 0                   // change value to 1 to enable debuging using serial monitor

String IP = "184.106.153.149"; // ThingSpeak IP Address: 184.106.153.149
String GET = "GET /update?key=XXXXXXXXXXXXX";  // replace with your channel key
int count = 1;

long previousMillis = 0;    // will store last time Thingspeak was updated
// the follow variables is a long because the time, measured in miliseconds,
// will quickly become a bigger number than can be stored in an int.
long interval = 300000;      // interval at which to update (milliseconds) (5 minuten)


float temp;
float p;
float hum;
int h;

#define CLK 2
#define DIO 3

#define CLL 4
#define DIP 5

#define DHTTYPE DHT22  // DHT 11
#define DHTPIN 8   // what digital pin is DHT connected to
#define BLED 12   // Blauwe LED  pinMode(BLED, OUTPUT); //initialiseer pin 12 (BLAUWE LED).
#define WLED 11

Adafruit_BMP085 bmp;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
SevenSegmentTM1637 tm1637(CLK, DIO);
SevenSegmentTM1637 tm1638(CLL, DIP);
//{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};
//0~9,A,b,C,d,E,F
SoftwareSerial mySerial(7, 6); // RX, TX

void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);
 mySerial.begin(9600);
 delay(1000);

 tm1637.setBacklight(30); // set the brightness to 100 %
 tm1638.setBacklight(30); // set the brightness to 100 %


 delay(300); // Pauze om sensor stabiel te laten worden
 if (DEBUG) {
  Serial.println("Klaar om te beginnen...\r\n");
 }
 delay(700); // Nog een pauze (in totaal is 1sec nodig)

 if (!bmp.begin()) {
  if (DEBUG) {
   Serial.println("Could not find a valid BMP085 sensor, check wiring!");
  }
  while (1) {}
 }
 resetWiFi();
 tm1637.begin();      // initializes the display
 tm1637.print("INIT");   // display INIT on the display
 tm1638.begin();      // initializes the display
 tm1638.print("INIT");   // display INIT on the display

 delay(1000);
}

void loop() {
 byte rawData;
 int disptemp;
 int har;
 int vocht;

 // put your main code here, to run repeatedly:

 //************************************************************************
 //*********** Temperatuur op display1 ************************************

 unsigned long currentMillis = millis();

 temp = dht.readTemperature();
 hum = dht.readHumidity();
 vocht = hum * 100;
 har = temp * 100;
 if (DEBUG) {
  Serial.print("Temp gelezen: ");
  Serial.println(temp);
  Serial.print("Vocht bewerkt:");
  Serial.println(vocht);
 }

 tm1637.clear();

 tm1637.setColonOn(1);
 rawData = B11100011;

 if (temp < 10)
 {
  tm1637.setCursor(0, 1);
 }
 else
 {
  tm1637.setCursor(0, 0);
 }
 if (temp < 0)
 {
  tm1637.setCursor(0, 0);
 }
 tm1637.print(har);
 tm1637.printRaw(rawData, 3);

 //*************************************************************************
 //********* LUCHTDRUK op Display 2 ***************************************

 h = bmp.readPressure() / 100;
 for (int i = 0; i <= 4; i++) {
  tm1638.clear();
  tm1638.setColonOn(0);
  tm1638.print(h);

  delay(2000);
  // ******* En VOCHT ********************************************************
  tm1638.clear();
  tm1638.setColonOn(1);
  tm1638.print(vocht);
  //**************************************************************************
  //digitalWrite(BLED, HIGH);
  if (DEBUG) {
   Serial.println(i);
  }
  delay(2000);

 } //Einde FOR LOOP
 //**************************************************************************
 //**************************************************************************

 if (currentMillis - previousMillis > interval) {
  // save the last time you blinked the LED
  previousMillis = currentMillis;
  digitalWrite(BLED, HIGH);     //Even laten zien dat we data uploaden...
  
  String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"";// Setup TCP connection
  cmd += IP;
  cmd += "\",80";
  mySerial.println(cmd);
  delay(5000);
  if (mySerial.find("Error")) {
   if (DEBUG) {
    Serial.println("ERROR while SENDING");
   }
   digitalWrite(WLED, LOW);
   resetWiFi();
   return;
  }
  cmd = GET + "&field1=" + String(temp) + "&field2=" + String(hum) + +"&field3=" + String(h) + "\r\n";
  mySerial.print("AT+CIPSEND=");
  mySerial.println(cmd.length());
  delay(15000);
  if (mySerial.find(">"))
  {
   mySerial.print(cmd);
   if (DEBUG) {
    Serial.println("Data sent");
   }
  } else
  {
   mySerial.println("AT+CIPCLOSE");
   if (DEBUG) {
    Serial.println("Connection closed");
   }
  }
  digitalWrite(BLED, LOW);
 }

 //**************************************************************************


}

void clearRXbuffer() {
 while (mySerial.available()) {
  char c = mySerial.read();
  //Serial.write(c);
  delay(3);
 }
}

void sendWiFi(String s, bool clearBuffer) {
 mySerial.println(s);
 mySerial.println("");
 delay(100);

 if (clearBuffer) clearRXbuffer();
}

void resetWiFi() {
 unsigned long timout = 0 ;
 digitalWrite(WLED, LOW);
 Serial.println ("WiFi Reset ");
 // Wait for an IP address (WIFI GOT IP)
 char c, buffer[25];
 int i = 0, w = 0;

 do {
  if (millis() > timout) {
   clearRXbuffer();
   timout = millis() + 20000;
   delay(1000);
   sendWiFi("AT+RST", true);
  }

  if (mySerial.available()) {
   c = mySerial.read();
   if (c == 'W' || i >= 20) i = 0;
   if (c > 9 && c < 91) {
    buffer[i++] = c;
   }
  } //else displayLoop(w++);

  if (w > 11) w = 0;

 } while (strstr(buffer, "WIFI GOT IP") == NULL);

 digitalWrite(WLED, HIGH);
}

 


Arduino Bluetooth Tank


 

 

Tank XL

Deze “Bluetooth Tank” is gebouwd naar een idee en ontwerp van Bart Venneker.
Meer leuke projecten en tutorials vind je op zijn website http://www.bartvenneker.nl

Zie hier zijn tutorial over het bouwen van deze tank:

 

De Arduino programmacode:

//
// Bart Venneker 2016
// Bluetooth RC Car
// see http://www.bartvenneker.nl/Arduino/index.php?art=0020 for details
// released into the public domain
//
#include <SoftwareSerial.h>
#define L298N_IN1 7
#define L298N_IN2 6
#define L298N_IN3 5
#define L298N_IN4 4
#define horn 8
#define lightFront 9
#define lightRear 10
#define blinkerRight 11
#define blinkerLeft 12
// Use softserial so we can use the hardware serial for debugging if needed
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
void setup() {
 pinMode(blinkerLeft,OUTPUT);
 pinMode(blinkerRight,OUTPUT);
 pinMode(lightFront,OUTPUT);
 pinMode(lightRear,OUTPUT);
 pinMode(horn,OUTPUT);
 pinMode(L298N_IN1,OUTPUT);
 pinMode(L298N_IN2,OUTPUT);
 pinMode(L298N_IN3,OUTPUT);
 pinMode(L298N_IN4,OUTPUT);
mySerial.begin(9600);
 tone(horn,1000);delay(60);
 tone(horn,800);delay(80);
 noTone(horn);
 }
// Global variables
int dta=0;
int freq;
unsigned long blinkTimer = millis();
unsigned long sireneTimer = millis();
boolean blinker = true;
boolean alarmLights = false;
boolean blinkLeft;
boolean blinkRight;
boolean sirene=false;
void loop() {
 
 // read all data from the serial buffer
 while(mySerial.available() > 0){ 
 int a = mySerial.read() ; 
 if ( a > 13 ) dta = a; // ignore the carriage return character
 delay(2); // wait for more data
 }
 
 switch (dta) {
 case 'S': 
 driveTracks(0,0,0,0); setBlinker(0,0); break; // STOP the car
 case 'F':
 driveTracks(0,1,0,1); setBlinker(0,0); break; // Forward
 case 'B':
 driveTracks(1,0,1,0); setBlinker(0,0); break; // Reverse
 case 'L':
 driveTracks(1,0,0,1); setBlinker(0,1); break; // Left
 case 'R': 
 driveTracks(0,1,1,0); setBlinker(1,0); break; // Right
 case 'G':
 driveTracks(0,0,0,1); setBlinker(0,1); break; // Forward and Left
 case 'I':
 driveTracks(0,1,0,0); setBlinker(1,0); break; // Forward and Right
 case 'H': 
 driveTracks(0,0,1,0); setBlinker(0,1); break; // Backward and Left
 case 'J': 
 driveTracks(1,0,0,0); setBlinker(1,0); break; // Backward and Right
 case 'V': 
 sirene=true; break; // Sirene on
 case 'v':
 sirene=false; break; // Sirene off
 case 'W':
 digitalWrite(lightFront,1); break; // Head lights on
 case 'w':
 digitalWrite(lightFront,0); break; // Head lights off
 case 'U':
 digitalWrite(lightRear,1); break; // Rear lights on
 case 'u':
 digitalWrite(lightRear,0); break; // Rear lights off
 case 'X':
 alarmLights = true; break; // Warning lights on
 case 'x':
 alarmLights = false; break; // Warning lights off 
 }
 
 // This is to control the blinking speed, and drive the blinker lights
 if (millis()-blinkTimer > 250) {
 blinkTimer = millis(); 
 blinker = !blinker; 
 if (blinkLeft | alarmLights) digitalWrite(blinkerLeft,blinker);
 else digitalWrite( blinkerLeft,LOW);
 if (blinkRight | alarmLights) digitalWrite( blinkerRight,blinker);
 else digitalWrite( blinkerRight,LOW);
 }
// This is to control the sirene 
 if (millis()- sireneTimer > 400) {
 sireneTimer=millis();
 if (freq==700) freq=1000;
 else {freq=700; noTone(horn);}
 if (sirene) tone(horn,freq);
 }
}
void driveTracks(bool IN1,bool IN2,bool IN3,bool IN4) {
 digitalWrite(L298N_IN1,IN1);
 digitalWrite(L298N_IN2,IN2);
 digitalWrite(L298N_IN3,IN3);
 digitalWrite(L298N_IN4,IN4); 
}
void setBlinker(bool Right,bool Left){
 blinkLeft = Left;
 blinkRight = Right;
}

Hieronder de Android App voor de besturing…

bluetooth_rc_controller

Zie hier de eerste stapjes van mijn prototype:

En hier de HUD die ik  heb gemaakt voor het filmpje…

Nu de verlichting nog even…

Verlichting_BtTank

 

Tankverlichting